18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nabór na stanowisko: główny księgowy

Informacja o zakończeniu naboru:

Wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Monika Mataj. 

Kandydatka spełniała wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu.


Informujemy, że minął termin naboru na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń finansowych i kadrowych/głównego księgowego.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwie kandydatury:

 • p. Aneta Gołucka
 • p. Monika Mataj 

Stwierdzono, że:

 • Kandydatura pani Anety Gołuckiej nie spełnia wymagań prawnych określonych w ogłoszeniu na stanowisko głównego księgowego z dnia 22.02.2021 r. tj. w zakresie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305.).
 • Kandydatura pani Moniki Mataj spełnia wymagania formalne i prawne określone w ogłoszeniu na stanowisko głównego księgowego z dnia 22.02.2021 r.
  W związku z powyższym - wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się pani Monika Mataj. Rozmowę kwalifikacyjną zaplanowano na 9 marca 2021 r., na godz. 9.00 w biurze muzeum.

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej poszukuje osoby na stanowisko: specjalista ds. rozliczeń finansowych i kadrowych/główny księgowy.

Wymiar zatrudnienia:

1 etat

Forma zatrudnienia:

umowa o pracę na okres próbny od 15.03.2021 r do 15.06.2021 r., na czas określony od 16.06.2021 r. do 30.09.2021 r. z możliwością kontynuowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony

Stanowisko:

specjalista ds. rozliczeń finansowych i kadrowych od 15.03.2021 r. do 15.06.2021 r. oraz główny księgowy Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej od 16.06.2021 r. do 30.09.2021 r. Po tym okresie przewiduje się zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Zakres obowiązków na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń finansowych i kadrowych obejmuje:

 1. Zapoznanie się z obowiązkami Głównego Księgowego Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej (dalej „M-OPE”) i stopniowe przejmowanie zadań określonych w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),
 2. Pomoc przy prowadzeniu rachunkowości jednostki, pod nadzorem Głównego Księgowego
  M-OPE lub Kierownika ds. Administracji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegająca na: 
  1. sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu dokumentów dotyczących rozliczeń i sprawozdań finansowych jednostki: bieżących i projektowych
  2. asystowaniu przy opracowywaniu i rozliczaniu planów finansowych, budżetów projektów.
 3. Przygotowywanie pod nadzorem Głównego Księgowego i Dyrektora umów zawieranych przez jednostkę.
 4. Przygotowywanie, pod nadzorem Głównego Księgowego, Dyrektora i radcy prawnego jednostki projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 5. Uczestniczenie na polecenie Głównego Księgowego lub Dyrektora w komisjach inwentaryzacyjnych majątku, skontrum eksponatów.

Zakres obowiązków na stanowisku głównego księgowego obejmuje: 

 1. zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.): 
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki,
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3. dokonywanie wstępnej kontroli:
  1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 2. sporządzanie analiz finansowych,

 3. nadzór oraz przygotowywanie planów finansowych, monitorowanie ich realizacji, nadzór

  i sporządzanie sprawozdań finansowych Muzeum i współdziałanie w tym zakresie z Dyrektorem, Zastępcą Dyrektora i kierownikami działów;

 4. sporządzanie sprawozdawczości podatkowej;

 5. kontrola prawidłowości sporządzania list płac oraz naliczania i terminowej wypłaty wynagrodzeń;

 6. koordynacja i nadzór nad pracownikami kas w zakresie obsługi kasy fiskalnej i sporządzania raportów dobowych oraz miesięcznych;

 7. realizacja zadań polityki bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie zbiorów danych osobowych przetwarzanych na potrzeby działalności finansowo-księgowej jednostki

  w porozumieniu z Dyrektorem Muzeum i Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Wymagania stawiane kandydatowi (konieczne):

zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

Dodatkowe kwalifikacje:

 1. doświadczenie w prowadzeniu księgowości i finansów instytucji kultury;
 2. doświadczenie na stanowisku kierowniczym wymagające organizacji pracy podległych pracowników, dostrzegania potrzeb i motywowania zespołu podległych pracowników;
 3. umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych Fakir, Gang, JPK i Płatnik oraz WORD
  i EXCEL;
 4. doświadczenie w zakresie prowadzenia kadr i płac;
 5. znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę za wynagrodzeniem uzależnionym od prezentowanych kwalifikacji i doświadczenia.
 2. pracę w biurze Muzeum.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. formularz danych osobowych kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1);
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2);
 4. oświadczenie kandydata dotyczące stanu zdrowia (załącznik nr 3);
 5. oświadczenie kandydata: o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, korzystaniu
  z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, o posiadanym obywatelstwie wg wzoru (załącznik nr 4 do ogłoszenia);
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
 8. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Wszystkie załączniki wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych (załącznik nr 5) są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Muzeum w aktualnościach: www.orawa.eu i na BIP oraz w formie papierowej w sekretariacie Muzeum (budynek Plebanii
– parter).

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać dane osobowe określone zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy.

W przypadku gdy dokumenty aplikacyjne zawierać będą inne dane niż dane osobowe określone powyżej, dane te zostaną usunięte i nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Jeżeli jednak dane te okażą się celowe dla rekrutacji, wymagane jest umieszczenie w życiorysie (CV) wraz z podpisem osoby, której dane dotyczą, oświadczenia o treści (dotyczy m. in. adresu e-mail, numeru telefonu, zdjęcia (wizerunku):

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to z art. 22Kodeksu pracy na potrzeby realizacji procedury rekrutacji na stanowisko Głównego księgowego.”

Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego, kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami, zgodą na przetwarzanie danych osobowych, a także kserokopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ukończone kursy i szkolenia pocztą tradycyjną na adres: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, 34-484 Zubrzyca Górna lub osobiste złożenie wspomnianych dokumentów na dzienniku podawczym w Muzeum (budynek Plebanii – parter – pomieszczenie sekretariatu) do dnia 2 marca 2021 r. do godz. 12.00. Dokumenty przesłane po tym terminie nie będą uwzględnianie w ramach naboru na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń finansowych i kadrowych  i głównego księgowego.

Uwaga: w przypadku wysłania dokumentów pocztą liczy się data otrzymania kompletu dokumentów przez Muzeum (data przyjęcia na dziennik podawczy Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne i poprawnie wypełniły dokumenty, zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie.

Komisja Rekrutacyjna zbierze się w dniu 9 marca 2021 r. Kandydaci zostaną powiadomieni
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w biurze Muzeum mieszczącym się
w budynku Plebanii z Podwilka (na parterze). Na rozmowę kandydaci będą zapraszani pojedynczo, każdy o inne godzinie przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w związku z zagrożeniem zarażeniem SARS-CoV-2. Kandydatów obowiązują środki ochrony indywidualnej: nakaz zakrywania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rękawiczki ochronne.

Informacje o wyniku naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Muzeum: www.orawa.eu,
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeniowej w Muzeum (w budynku Plebanii).

Informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej: www.orawa.eu oraz na BIP i na tablicy informacyjnej
w Muzeum (w budynku Plebanii – parter – sekretariat).

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. rozliczeń finansowych i kadrowych/główny księgowy [pobierz DOC]

Zakres czynności specjalista ds. rozliczeń finansowych i kadrowych [pobierz DOC]

Zakres czynności główny księgowy [pobierz DOC]

Wzór umowy o pracę specjalista ds. rozliczeń finansowych i kadrowych [pobierz DOC]

Wzór umowy o pracę główny księgowy [pobierz DOC]

załącznik nr 1 - Dane osobowe kandydata i zgoda [pobierz DOC] 

załącznik nr 1 - Dane osobowe kandydata i zgoda [pobierz PDF]

załącznik nr 2 - Kwestionariusz osobowy [pobierz DOC]

załącznik nr 2 - Kwestionariusz osobowy [pobierz PDF]

załącznik nr 3 - Oświadczenie o stanie zdrowia [pobierz DOC]

załącznik nr 3 - Oświadczenie o stanie zdrowia [pobierz PDF]

załącznik nr 4 - Oświadczenie o niekaralności [pobierz DOC]

załącznik nr 4 - Oświadczenie o niekaralności [pobierz PDF]

załącznik nr 5 - Klauzula RODO [pobierz DOC]

załącznik nr 5 - Klauzula RODO [pobierz PDF]