18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Statut i Program działania

Program działania Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego na lata 2022-2027 określający misję, wizję, cele oraz koncepcję finansowania muzeum jest dostępny do pobrania pod linkiem:

Program działania Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego na lata 2022-2027 [pobierz .docx]


 

Statut Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, zwane dalej „Muzeum", jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na podstawie Zarządzenia Nr 31/73 Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 21 listopada 1973 r. w sprawie utworzenia Muzeum pod nazwą „Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej" i nadania mu statutu oraz zmiany statutu Wydziału Kultury i Sztuki Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie.

§ 2.

Muzeum działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 385) zwana dalej „ustawą o muzeach”;
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
 3. ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840);
 4. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479);
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
 6. niniejszego statutu.

§ 3.

Organizatorem Muzeum jest Województwo Małopolskie, zwane dalej „Organizatorem”.

§ 4.

 1. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem RIK 19/06.
 2. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod numerem PRM/106/2011.
 3. Muzeum posiada osobowość prawną.
 4. Muzeum może używać skróconej nazwy w brzmieniu: „Muzeum-OPE".

§ 5.

 1. Siedzibą Muzeum jest Zubrzyca Górna.
 2. Terenem działania Muzeum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 6.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Organizator.

Rozdział 2

Zakres działania Muzeum

§ 7.

Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, katalogowanie i naukowe opracowywanie, przechowywanie, zabezpieczanie, konserwowanie, udostępnianie zbiorów z dziedziny etnografii, sztuki, historii i architektury z terenu Orawy i z obszarów sąsiadujących z Orawą oraz upowszechnianie wiedzy dotyczącej wymienionej kategorii obiektów, a także działalność naukowa, edukacyjna, wydawnicza, artystyczna i upowszechniająca kulturę.

§ 8.

Działania, o których mowa w § 7, Muzeum realizuje w szczególności przez:

 1. systematyczne gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, depozytów, wymiany;
 2. przechowywanie zgromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do badań naukowych;
 3. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 4. zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz posiadanych zabytków nieruchomych;
 5. organizowanie i prowadzenie badań naukowych oraz kwerend;
 6. udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i wystawienniczych;
 7. zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 8. urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 9. prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie działalności Muzeum;
 10. popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę i naukę;
 11. gromadzenie zbiorów bibliotecznych w ramach prowadzonej przez Muzeum biblioteki fachowej;
 12. prowadzenie archiwum;
 13. publikowanie wyników badań i opracowań naukowych, a także katalogów, przewodników wystaw oraz wydawnictw popularno-naukowych z zakresu prowadzonej działalności;
 14. współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowo- badawczymi, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

§ 9.

Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

 1. w dziedzinie architektury: obiekty architektury murowanej i drewnianej oraz budownictwa ludowego;
 2. w dziedzinie etnografii: artefakty kultury materialnej, duchowej oraz społecznej będącej dziedzictwem grupy etnograficznej zamieszkującej w przeszłości i obecnie na terenie Orawy;
 3. w dziedzinie sztuki: dzieła malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej;
 4. w dziedzinie historii: zabytki kultury materialnej, duchowej i społecznej Orawian, w szczególności przedmioty upamiętniające wydarzenia i postacie związane z dziejami Orawy, w tym m. in. rękopisy, dokumenty, druki, fotografie, mapy, pieczęcie itp.;
 5. księgozbiór gromadzony w zakresie bibliografii dziedzinowej.

Rozdział 3

Organizacja Muzeum

§ 10.

 1. Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 2. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Rozdział 4

Zarządzanie Muzeum

§ 11.

 1. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „Dyrektorem".
 2. Dyrektor reprezentuje Muzeum na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
 3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  1. kierownictwo i nadzór nad całością działalności Muzeum;
  2. nadzór nad majątkiem Muzeum, w tym jego zbiorami i ich ewidencjonowaniem;
  3. przedstawianie Organizatorowi oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Muzeum;
  4. racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
  5. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum;
  6. wydawanie wewnętrznych zarządzeń.
 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Małopolskiego: w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i w ustawie o muzeach:
  1. w drodze konkursu albo
  2. w trybie bezkonkursowym.
 1. W przypadku powierzenia przez Zarząd Województwa Małopolskiego zarządzania Muzeum osobie fizycznej lub prawnej (zarządcy), do zarządcy stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego statutu dotyczące Dyrektora.

§ 12.

 1. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy jednego Zastępcy, z którym nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zatrudnienie danej osoby na stanowisku Zastępcy dyrektora wymaga uzgodnienia z Organizatorem.
 2. Nawiązanie stosunku pracy z Zastępcą może być poprzedzone naborem na to stanowisko, przeprowadzonym zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Muzeum.

§ 13.

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Organizator
 2. w trybie i na zasadach określonych w ustawie o muzeach.
 3. Rada Muzeum działa na zasadach i w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
 4. Rada Muzeum składa się z 11 członków.

§ 14.

 1. W Muzeum działają kolegia doradcze utworzone przez Dyrektora, z jego inicjatywy lub na wniosek co najmniej polowy zatrudnionych w nim muzealników.
 2. Zakres działania kolegium doradczego i liczbę jego członków określa Dyrektor.
 3. W skład kolegium doradczego wchodzą pracownicy Muzeum lub osoby spoza Muzeum, powoływane i odwoływane przez Dyrektora.
 4. Kolegium doradcze liczy od 4 do 10 osób.
 5. Członkowie kolegium doradczego wybierają ze swojego grona przewodniczącego kolegium.
 6. Posiedzenie kolegium doradczego zwołuje Dyrektor.
 7. Posiedzenie kolegium doradczego może odbywać się w trybie stacjonarnym, zdalnym lub mieszanym.
 8. Kolegium doradcze wyraża opinie w formie uchwał.
 9. Uchwały kolegium doradczego podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje glos osoby, która przewodniczy posiedzeniu.
 10. Z posiedzenia kolegium doradczego sporządza się protokół, który zawiera porządek posiedzenia, nazwiska obecnych członków kolegium oraz opinie zgłoszone podczas posiedzenia.
 11. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie kolegium doradczego.
 12. Protokół wraz z uchwałami są przekazywane Dyrektorowi.
 13. Obsługę techniczno-biurową posiedzeń kolegium doradczego zapewnia Muzeum.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa Muzeum

§ 15.

 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, kierując się zasadą legalności, efektywności, gospodarności, celowości wykorzystania środków finansowych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
 3. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 16.

 1. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
 1. środki finansowe przekazywane przez Organizatora w formie dotacji:
  1. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
  2. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
  3. celowej na realizację wskazanych zadań i programów;
 2. przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
 3. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
 4. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
 5. dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

§ 17.

Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie go do zatwierdzenia Organizatorowi.

§ 18.

 1. Muzeum może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić jako działalność dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
  1. sprzedaży praw do wizerunku muzealiów;
  2. usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, odwzorowań i kopii muzealiów oraz pamiątek;
  3. usług reprograficznych i fotograficznych;
  4. usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;
  5. organizowania wydarzeń kulturalnych i sportowych, w tym warsztatów, szkoleń, konferencji, sympozjów, koncertów, zajęć edukacyjnych, i popularyzujących historię w zakresie innym niż określony w § 8 pkt 8-10;
  6. szkoleń, usług konserwatorskich i wykonywania ekspertyz;
  7. wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum;
  8. usług gastronomicznych.
 2. Działalność, o której mowa w ust. 1, nie może prowadzić do ograniczania działalności Muzeum, o której mowa w §7 i 8 niniejszego statutu.
 3. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

Rozdział 6

Gospodarka finansowa Muzeum

§ 19.

Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Organizator w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 20.

Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

Rada Muzeum

Uchwałą nr 589/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. powołano następujący skład Rady Muzeum przy Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej na lata 2020-2024:

prof. dr hab. Jan Święch – przedstawiciel Dyrektora Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej, etnolog, kustosz dyplomowany, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Przewodniczący Rady Muzeum,

Robert Bylica – przedstawiciel organizatora, radny Województwa Małopolskiego,

dr Marek Grabski – przedstawiciel stowarzyszeń naukowych i twórczych, etnolog, kustosz dyplomowany, członek Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce,
Monika Gubała – przedstawiciel organizatora, dyrektor Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopoolskiego,

Grażyna Karlak – przedstawiciel Gminy Jabłonka, radna Gminy Jabłonka, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej,

Robert Kowalski – przedstawiciel stowarzyszeń naukowych i twórczych, historyk i muzeolog, prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu, kierownik Delegatury Wojwódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Sączu,

Jan Piczura – przedstawiciel organizatora, radny Województwa Małopolskiego,

Franciszek Sojka – przedstawiciel Powiatu Nowotarskiego, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej,

Julian Stopka - przedstawiciel Rady Muzeum,

Józef Szperlak – przedstawiciel fundacji i innych instytucji wspierających działalność muzeum, ekonomista, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jabłonce,

dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Trajdos – przedstawiciel fundacji i innych instytucji wspierających działalność muzeum, historyk sztuki, członek Towarzystwa Przyjaciół Orawy im. ks. Ferdynanda Machaya.

Deklaracja dostępności - aplikacja

Deklaracja dostępności - aplikacja - przewodnik po muzeum

Dostępność cyfrowa

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej - przewodnika po Muzeum - Orawskim Parku Etnograficznym -jest ona możliwa do pobrania na telefony z systemem Android w Gooogle Play [link do Google Play] oraz na telefony z systemem iOS w AppStore [link do AppStore]. Muzeum prowadzi ponadto stronę internetową www.orawa.eu, która posiada własną deklarację - deklaracja dostępności - strona internetowa.

W naszej instytucji wierzymy, iż każdy ma prawo do równego uczestnictwa w kulturze, dlatego podejmujemy działania, by była ona w pełni gotowa do przyjęcia każdej osoby, która, chce odwiedzić naszą placówkę. Poniżej zamieszczamy informacje, które, mamy nadzieję, ułatwią Państwu zaplanowanie wizyty w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej.

Data publikacji aplikacji: 2020-09-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-24.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: niektóre materiały graficzne nie posiadają opisów alternatywnych, niektóre elementy mogą być jeszcze niedostępne dla czytników ekranu, zamieszczona w aplikacji mapa jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności. Nieustannie pracujemy nad poprawieniem dostępności aplikacji i naszej instytucji starając się póki co zapewnić rozwiązania alternatywne. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła oraz możliwość powiększania znaków i odwrócenia kontrastu. Dzięki temu materiały osadzone w aplikacji są czytelne także dla osób słabiej widzących. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności dla osób Głuchych. Aplikacja posiada możliwość wyboru opcji zwiedzania muzeum w wersji głosowej, a także z audiodeskrypcją w języku polskim i słowackim oraz w Polskim Języku Migowym. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe jednostki:  Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, 34-484 Zubrzyca Górna, gmina Jabłonka, powiat nowotarski, województwo małopolskie, tel. 18 28 527 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek JaniszewskiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 182852709 wew. 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Jak dojechać?

Najłatwiej dotrzeć do nas własnym samochodem.
Przy skansenie, ok. 50 m od wejścia znajduje się parking na ok. 15 samochodów, do wejścia prowadzi ubita ścieżka.

Możliwe jest też dotarcie do nas środkami transportu zbiorowego (bus), drogą wojewódzką 957, przy której znajduje się skansen, kursują busy z Nowego Targu (38 km) i Jabłonki (12 km). Przystanek dla wysiadających przy skansenie znajduje się ok. 100 m za główną bramą do muzeum, trzeba zatem wrócić brukowanym chodnikiem i przejść na drugą stronę drogi, lecz na tym odcinku brak przejścia dla pieszych. Przystanek dla wracających ze skansenu znajduje się ok. 50 m na lewo od wyjścia, po tej samej stronie drogi, dotarcie do niego jest możliwe poboczem.

Warunki poruszania się po skansenie:

Droga od bramy do kasy to 50 m po utwardzonej ziemi. Budynek, w którym znajduje się kasa to zabytkowa Czarna Karczma, wchodzi się do niego po dwóch schodkach, idąc na wprost, po przemierzeniu sieni, wejdziemy do pomieszczenia, gdzie można zakupić bilety, pamiątki i uzyskać wszystkie niezbędne informacje. Jest to także miejsce spotkania z przewodnikiem. W budynku położonym za Czarną Karczmą, oddalonym o ok. 30 m znajduje się toaleta, wiedzie do niej kamienista ścieżka oraz pięć schodów w dół i dwoje drzwi o szerokości poniżej 90 cm.

Po terenie muzeum na wolnym powietrzu poruszamy się w większości ścieżkami wysypanymi utwardzonym tłuczniem, ziemią, kamieniami, a także po trawie. Poruszanie się w takim terenie może być utrudnione, szczególnie zimą.

W przeważającej ilości wejścia do zabytkowych obiektów wiodą po dwóch/trzech schodkach, w budynkach są wysokie progi, a wewnątrz podłoże stanowi ubita glina (klepisko) oraz drewniane podłogi, drzwi w większości wypadków są szerokości powyżej 90 cm. W niektórych budynkach możliwe jest zastosowanie przenośnych szyn podjazdowych, którymi dysponuje skansen.

Na terenie muzeum znajduje się jedna toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, znajduje się ona w przeciwległej do kasy części skansenu (ok. 350 m), w sąsiedztwie placu zabaw, miejsca ogniskowego i budynków, w których prowadzone są zajęcia edukacyjne.

W uzasadnionych przypadkach możliwy jest jednorazowy wjazd na teren muzeum samochodem/busem, w celu ułatwienia dotarcia osobom/grupom ze specjalnymi potrzebami np. na zajęcia edukacyjne, uroczystość, wystawę itp. Zwiedzanie skansenu poprzez poruszanie się ww. środkami transportu po skansenie jest niemożliwe Zezwolenie na wjazd wyraża każdorazowo obsługa muzeum.

W razie potrzeby muzeum dysponuje wózkiem inwalidzkim, który można pożyczyć na czas wizyty - fakt ten należy zgłosić w kasie muzeum.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na teren muzeum można wprowadzać psa przewodnika. W razie potrzeby udostępniamy przy budynku kasy miskę z wodą dla czworonoga.

Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Inne przdatne informacje:

Z kim się kontaktować?

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Leszek Janiszewski 

telefon: 182852709 wew. 24 oraz 607 593 212 (tylko kontakt sms dla osób Głuchych lub słabo słyszących w godzinach 8.00-14.00)

Jeżeli pożądane będzie zapewnienia asystenta w trakcie zwiedzania bardzo prosimy o kontakt z kilkudniowym wyprzedzeniem.

W sprawie rezerwacji zwiedzania oraz zajęć edukacyjnych:
tel. 18 28 527 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeżeli pożądane będzie zapewnienia asystenta w trakcie zwiedzania bardzo prosimy o kontakt z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Ceny:

Osobom z niepełnosprawnościami oraz opiekunom przysługuje bilet ulgowy (kasa może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego status). Koszt biletu ulgowego to 15 zł.

Godziny otwarcia:

Godziny otwarcia dla zwiedzających:

 • lipiec-sierpień - codziennie 9.00-17.00
 • wrzesień-kwiecień - codziennie 9.00-15.00
 • maj-czerwiec - poniedziałek-piątek 9.00-15.00, sobota i niedziela 11.00-17.00

Poniedziałek jest dniem bezpłatnym, w którym możliwe jest zwiedzanie w formie spacerowej, bez przewodnika i zwiedzania wnętrz.

 

Zasady zwiedzania

Godziny otwarcia dla zwiedzających:


lipiec-sierpień

codziennie 9.00-17.00


wrzesień-kwiecień

codziennie 9.00-15.00


maj-czerwiec

poniedziałek-piątek 9.00-15.00

sobota i niedziela 11.00-17.00


Powyższe godziny dotyczą otwarcia terenu dla zwiedzających, ostatnie wejście na teren muzeum możliwe jest na 1,5 h przed zamknięciem.


Organizacja ruchu turystycznego:


Wizytę w muzeum rozpoczynamy zgłoszenia w kasie, poza poniedziałkiem, kiedy wystarczy zgłoszenie wejściana teren muzeum, konieczny jest zakup biletu - zgodnie z cennikiem.

Przy planowaniu wizyty zachęcamy do zapoznania się z regulaminem zwiedzania i stosowania się do jego zapisów.


W obecnym kształcie ekspozycję stałą można zwiedzać przy użyciu darmowej aplikacji na urządzenia mobilne i/lub z pomocą folderu możliwego do zakupu w kasie, wnętrza obiektów można oglądać przez okna oraz z zewnątrz bądź sieni - przez drewniane kraty.

Istnieje też możliwość zwiedzania muzeum z przewodnikiem, która obejmuje zwiedzanie ekspozycji zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz - koszt to 120 zł od grupy do 30 os., czas zwiedzania  to ok. 2 h.

Grupy zorganizowane liczące powyżej 30 osób będą dzielone na dwie lub więcej w zależności od całkowitej liczby osób - wówczas każda grupa otrzymuje przewodnika i od każdej grupy pobierana jest kolejna opłata za usługę przewodnicką.

Aby skorzystać z usługi przewodnickiej konieczne jest dokonanie rezerwacji minimum 3 dni przed planowaną wizytą.


Poniedziałek jest dniem bezpłatnym, w którym możliwe jest zwiedzanie w formie samodzielnego spaceru po parku etnograficznymy, bez przewodnika i wejścia do wnętrz.


Muzeum jest nieczynne 12 dni w roku:


Nowy Rok (1.01), Święto Trzech Króli (6.01), Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny, Święto Państwowe (1.05), Święto Narodowe Trzeciego Maja (3.05), Boże Ciało, Wniebowzięcie NMP (15.08), Wszystkich Świętych (1.11), Narodowe Święto Niepodległości (11.11), Boże Narodzenie (25-26.12).

 

Budżet obywatelski 2019

BO Małopolska: Aż 188 zadań dopuszczonych do głosowania!

Znamy już listę wszystkich zadań, które zostaną dopuszczone do głosowania w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wynik jest rekordowy: mieszkańcy będą mogli wybierać spośród aż 188 zadań – czyli o 38 więcej niż przed rokiem. Głosowanie rozpocznie się już 9 września i potrwa do końca miesiąca.

Wiosną, w trakcie składania propozycji zadań mieszkańcy zgłosili aż 239 propozycji – najwięcej w historii wszystkich edycji. Teraz pozytywną weryfikację przeszło aż 188 pomysłów. Najwięcej z nich, bo 38, dotyczy subregionu Miasto Kraków. Na drugim miejscu jest Subregion Tarnowski, z 37 zadaniami, a na trzecim – z 36 zadaniami – Subregion Sądecki. Mieszkańcy Małopolski Zachodniej będą mogli wybierać z 31 zadań, a Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i Subregionu Podhalańskiego – z 23 pomysłów.

- Od początku tej edycji budżet obywatelski Małopolski cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Zapraszam do głosowania, które oficjalnie rozpoczniemy 9 września. Będzie można wybrać najlepsze, najciekawsze i najbardziej interesujące propozycje - zachęca Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Wśród wszystkich pomysłów przeważają zadania o charakterze sportowym i turystycznym – w sumie jest ich aż 57. Mieszkańcy zaproponowali też sporo pomysłów kulturalnych (43), zdrowotnych (30), edukacyjnych (29) czy transportowych (16).

 • Lista zadań dopuszczonych do głosowania znajduje się tutaj [PDF]:

https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/KZ-VII/BO/BO%202019/Zal_1_ZWM_przyjete.pdf

 • Lista zadań odrzuconych jest dostępna tutaj [PDF]:

https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/KZ-VII/BO/BO%202019/zal_2_ZWM_odrzucone.pdf

Warto przypomnieć, że w tym roku autorzy zadań mogli po raz pierwszy odwołać się od wstępnej weryfikacji ich pomysłów. Ich protesty rozpatrywała w sierpniu specjalnie powołana do tego Rada Budżetu Obywatelskiego. W sumie wpłynęło 21 odwołań, z czego 4 zostały uznane za zasadne.

Jeden głos na najlepsze zadanie!

Głosowanie w IV edycji BO Małopolska startuje już za 2 tygodnie. W tym roku zaplanowano je od 9 do 30 września i udział w nim może wziąć każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 16 lat. Tak jak w latach ubiegłych, mieszkańcy mają 1 głos i mogą go oddać tylko na 1 zadanie z subregionu, w którym mieszkają. Uwaga – żeby głosować w BO Małopolska nie trzeba być zameldowanym w Małopolsce.

W 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego będzie można zagłosować na trzy sposoby. Najprostszym i najszybszym będzie oddanie głosu przez internet – już 9 września na stronie www.bo.malopolska.pl zostanie uruchomiony specjalny panel do głosowania. Tak jak w ubiegłych latach, dopuszczona zostanie też możliwość oddania głosu na papierowym formularzu – wrzucając go do jednej z 26 stacjonarnych urn (lista poniżej). Wzór tegorocznej karty do głosowania można już znaleźć na www.bo.malopolska.pl.

Głosować będzie również można korespondencyjnie, przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres urzędu marszałkowskiego lub jednej z jego agend zamiejscowych. W tym wypadku trzeba jednak pamiętać, że decyduje data wpływu do urzędu – nie data stempla pocztowego. Jeśli głos dotrze po 30 września, nie zostanie uznany za ważny.

Więcej informacji można znaleźć na: www.bo.malopolska.pl i https://www.facebook.com/bo.malopolska/

Lista miejsc, w których odbywać się będzie głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania:

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Basztowa 22;
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56;
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Kraków os. Teatralne 4a;
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich, Kraków, Wielicka 72;
 5. Agenda zamiejscowa UMWM, Tarnów, al. Solidarności 5-9;
 6. Agenda zamiejscowa UMWM, Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52;
 7. Agenda zamiejscowa UMWM, Nowy Targ, al. 1000-lecia 35;
 8. Agenda zamiejscowa UMWM, Oświęcim ul. Jędrzeja Śniadeckiego 21;
 9. Urząd Gminy i Miasta Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25;
 10. Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1;
 11. Urząd Miasta i Gminy Brzesko, ul. Bartosza Głowackiego 51;
 12. Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, ul. Rynek 8/9;
 13. Urząd Miasta Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13;
 14. Urząd Miejski w Gorlicach, Rynek 2 (Pawilon Historii Miasta Gorlice);
 15. Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23;
 16. Starostwo Powiatowe w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31;
 17. Urząd Miejski w Chrzanowie, al. Henryka 20;
 18. Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34;
 19. Urząd Miejski w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4;
 20. Urząd Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B;
 21. Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72;
 22. Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19;
 23. Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1;
 24. Urząd Miejski w Krynicy – Zdroju, ul. Kraszewskiego 7;
 25. Urząd Gminy Łącko, Łącko 445;
 26. Urząd Miejski w Zakliczynie, Rynek 32.

/oprac. UMWM

Questy

questy banner

Wychodząc na przeciw popularności tzw. questów, zwłaszcza wśród zwiedzających młodszego pokolenia i rodzin staramy się, by i w naszmym muzuem można było podejmować tego typu aktywności. 

Questy to bezpłatne gry terenowe: nieznakowane trasy, którymi wędruje się, rozwiązując zagadki zawarte w wierszowanych wskazówkach. Po zakupie biletu można zatem, oprócz lub zamiast tradycyjnego zwiedzania spróbować swoich sił w takiej grze terenowej.

Poniżej kolejne propozycje, z czasem będziemy starali się rozwijać ofertę dostępnych questów.

Zachęcamy do podjęcia wyzwania!

Na pasterniku u Moniaków

 

drewniany dom kryty gontem z zielonymi obramowaniami okien, logotypami i tekstem zachęcającym do skorzystania z questówRuszaj po skarby Górali Orawskich! Oprócz wierszowanych wskazówek zachęcających do wędrowania po skansenie można skorzystać i z innych 'orawskich' questow -  przygoda czeka w Jabłonce, Orawce i Lipnicy Wielkiej! Na końcu drogi znajdziesz skarb z pamiątkową pieczęcią!

Aby ruszyć na trasy questów:

Weź ulotkę questu w skansenie

lub

Pobierz aplikację mobilną pn. „Questy - Wyprawy Odkrywców” dostępną dla...

systemu Android :

kod qr do aplikacji na android

 

 

 

 

i systemu iOS:

kod qr do aplikacji na iOS

lub

Pobierz plik z ulotką questu do samodzielnego wydruku z portalu www.questy.org.pl

Quest Na pasterniku u Moniaków dostępny jest też do wydruku o wydruku bezpośrednio pod linkiem - pobierz quest