18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Przetarg: Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i obsługa techniczna aplikacji mobilnej

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i obsługę technicznę aplikacji mobilnej dla Muzeum-OPE w Zubrzycy Górnej w ramach
projektu „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

Pełną treść ogłoszenia, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzory wymaganych załączników można pobrać poniżej:

Ogłoszenie.pdf - pobierz

SIWZ.pdf - pobierz

Załącznik nr 1a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf - pobierz

Załącznik nr 1b – Przedmiar robót.pdf - pobierz

Załącznik nr 2 – Projekt umowy.pdf - pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx - pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx - pobierz

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx - pobierz

Załącznik nr 6 – Wykaz zamówień.docx - pobierz

Załącznik nr 7 – Wykaz osób.docx - pobierz

Załącznik nr 8 – Formularz oferty.docx - pobierz

Załącznik nr 9 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx - pobierz