18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Przetarg 2: Prace wykończeniowo-konserwatorskie w kościele pw. MB Śnieżnej

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Muzeum-Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej z siedzibą 34-484 Zubrzyca Górna na podstawie art. 253 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. – dalej „ustawa Pzp”) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp na: „Prace wykończeniowo -konserwatorskie w kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej – postępowanie II” została złożona 1 oferta. 

W niniejszym postępowaniu została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: IN PLUS Konserwacja obiektów zabytkowych Jan Szczurek z siedzibą ul. Bronowicka 84/49, 30-091 Kraków. Nie odrzucono żadnych ofert.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: W niniejszym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta. Oferta była ważna i odpowiadała warunkom określonym w SWZ. Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 307 ustawy Pzp.

Pełna treść zawiadomienia do pobrania poniżej:

Zawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz .docx

Zawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz .pdf


Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), którego przedmiotem są: „Prace wykończeniowo-konserwatorskie w kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej – postępowanie 2”.

Dyrektor Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na w/w zadanie wpłynęła oferta:

  1. Jan Szczurek IN PLUS Konserwacja obiektów zabytkowych z siedzibą ul. Bronowicka 84/49, 30-091 Kraków, cena: 148 000 zł brutto, okres gwarancji: 120 miesięcy.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz pdf


Muzeum - Orawski Park Etnograficzny ogłasza drugi przetarg na wykonanie prac wykończeniowo-konserwatorskich w kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej.

Przedmiotem zamówienia są:

  1. Prace konserwatorskie: Prace konserwatorskie balustrady chóru mają służyć przede wszystkim wyeliminowaniu przyczyn destrukcji, wzmocnieniu i ustabilizowaniu materii zabytkowej oraz zabezpieczeniu jej przed dalszym niszczeniem. Prace konserwatorskie obejmują czyszczenie, usunięcie nawarstwień, konserwację powierzchni, dezynfekcję i dezynsekcję drewna, impregnację, prace snycerskie, prace stolarskie, odtworzenie pulmentów, rekonstrukcję polichromii na strukturze i płaskorzeźbach. Wykonane ma być również uzupełnienie ubytków mające na celu przywrócenie spójności estetycznej zabytku;
  2. Prace remontowo- wykończeniowe: Celem prac jest montaż istniejących listew ozdobnych na sklepieniu kościoła. Zamówienie przewiduje również wykonanie nowych listew na wzór istniejących malowanych na kolor złoty.

Termin składania oferty: 10.06.2022, do godziny 10.00

Zachęcamy do składania ofert! 

Pełna treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Prace wykończeniowo-konserwatorskie w kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

1.3.) Oddział zamawiającego: Muzeum-OPE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492047204

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ZUBRZYCA GÓRNA B/N, 34-484, b/n

1.5.2.) Miejscowość: Zubrzyca Górna

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-484

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182852709

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.orawa.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Instytucja Kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace wykończeniowo-konserwatorskie w kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43f5d41f-e0b1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia:2022/BZP 00186287

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://www.orawa.eu/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, w tym na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://https://orawa.eu/zamowieniapubliczne/.
Korespondencja w postępowaniu będzie prowadzona za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum-Orawskim Parku Etnograficznym w
Zubrzycy Górnej jest Pan Jan Kuliga

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO - Rozdział III SIWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/271/02/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia:166085,28 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie oraz prace remontowo-wykończeniowe w kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej na terenie Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej.

1. Prace konserwatorskie:

Prace konserwatorskie balustrady chóru mają służyć przede wszystkim wyeliminowaniu przyczyn destrukcji, wzmocnieniu i ustabilizowaniu materii zabytkowej oraz zabezpieczeniu jej przed dalszym niszczeniem. Prace konserwatorskie obejmują czyszczenie, usunięcie nawarstwień, konserwację powierzchni, dezynfekcję i dezynsekcję drewna, impregnację, prace snycerskie, prace stolarskie, odtworzenie pulmentów, rekonstrukcję polichromii na strukturze i płaskorzeźbach. Wykonane ma być również uzupełnienie ubytków mające na celu przywrócenie spójności estetycznej zabytku;

2. Prace remontowo- wykończeniowe:

Celem prac jest montaż istniejących listew ozdobnych na sklepieniu kościoła. Zamówienie przewiduje również wykonanie nowych listew na wzór istniejących malowanych na kolor złoty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453100-8 - Roboty renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zamówienia zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania
niniejszej specyfikacji oraz otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe 

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawców spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczących:

a) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

b) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

c) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli - Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 200.000,00 zł (słownie:
dwieście tysięcy złotych).

d) Zdolność techniczna lub zawodowa Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji technicznej lub zawodowej, jeżeli:

- Wykonawca wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (przed terminem składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwa (2) zamówienia, które swym zakresem obejmowały wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł każde,

- Wykonawca dysponuje osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika prac konserwatorskich, która:

• posiada ukończone studia wyższe na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w zakresie konserwacji i restauracji elementów architektonicznych lub równoważne,

• posiada udokumentowaną co najmniej 9 miesięczną praktykę zawodową,

• posiada odpowiednie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika prac konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych przez co należy rozumieć kierowanie w okresie ostatnich 3 lat (przed terminem składania ofert), pracami konserwatorskimi przy realizacji co najmniej 2 prac konserwatorskich prowadzonych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych, których zakres obejmował konserwację elementów drewnianych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności danych zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art 125 ust 1 ustawy PZP,

2. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 200 000,00 zł.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Wykazu robót/prac konserwatorskich przy obiektach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwa zamówienia, które obejmowały prace konserwatorskie przy zabytku nieruchomym o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te prace zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego prace zostały wykonane. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

2. Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wymaganiami podanymi w Rozdziale XIII pkt 4 ppkt b) oraz wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia(np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 58 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec zamawiającego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Szczegółowe warunki zostały określone w rozdziale XV SIWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do SIWZ niniejszego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres określają załączniki:

Specyfikacja Warunków Zamówienie (SWZ) - pobierz .docx

załącznik 1.1 do SWZ - pobierz .docx

załącznik 1.2 so SWZ - pobierz .pdf

załącznik 2 do SWZ - pobierz .docx

załącznik 3 do SWZ - pobierz .docx

załącznik 4 do SWZ - pobierz .docx

załącznik 5 do SWZ - pobierz .docx

załącznik 6 do SWZ - pobierz .docx

załącznik 7 do SWZ - pobierz .docx

załącznik 8 do SWZ - pobierz .docx

Informacje o kwocie jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pobierz .pdf